Οι προσαρμογές των οργανισμών

Παντελής Τσολάκος

Περιγραφή

Στη θεματική ενότητα περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό σενάριο «Οι προσαρμογές των οργανισμών», το οποίο θα βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι οργανισμοί προσαρμόζονται στο περιβάλλον στο οποίο ζουν. (Πηγή εικόνας: morgueFile free photo)

Κωδικός: ECE102
Κατηγορία: Εισαγωγή και Σύσταση του Περιεχομένου » Θεματική Ενότητα 3 - Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα

Θεματικές Ενότητες

Οι μαθητές εισάγονται στο θέμα μέσα από μια κατάσταση με αφηγηματικά στοιχεία και που θα μπορούσε να ήταν πραγματική.  

Στην αρχική φάση της πρόκλησης ενδιαφέροντος των μαθητών για το θέμα της προσαρμογής, ασχολούνται πρώτα με τα ζώα για να αναδειχθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις. 

Στη φάση αυτή επίσης δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να κάνουν τις απαραίτητες υποθέσεις, εφόσον δεν γνωρίζουν την απάντηση σε βασικές γνώσεις που αφορούν στην προσαρμογή των ζώων.

Κατόπιν οι μαθητές περνούν στη φάση της διερεύνησης του θέματος μέσα από πλούσιο υλικό για να ανακαλύψουν τους τρόπους,  τα όργανα και τις συμπεριφορές με τα οποία οι οργανισμοί προσαρμόζονται στις συνθήκες του περιβάλλοντος όπου ζουν.

Συνεχίζεται η φάση της έρευνας. Οι μαθητές θα γνωρίσουν διάφορους τρόπους προσαρμογής των ζώων αντίστοιχους με συγκεκριμένα περιβάλλοντα και συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Συνεχίζεται η φάση της έρευνας. Οι μαθητές θα διερευνήσουν τι συμβαίνει με τα φυτά ως προς την προσαρμογή. Τελικά συμβαίνει και στα φυτά η προσαρμογή στις συνθήκες του περιβάλλοντος;

Ακολουθούν οι δραστηριότητες της φάσης της εξαγωγής συμπεράσματος. 

Στην φάση της Γενίκευσης οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν,  για να κάνουν μια σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες. 

Στη φάση της αξιολόγησης, οι μαθητές θα διαπιστώσουν το βαθμό πρόσκτησης των νέων γνώσεων.

Όταν τελειώσουν όλες οι φάσεις του σεναρίου "Προσαρμογές των οργανισμών", ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές του μπορούν, αν το επιθυμούν, να συνεχίσουν με τις δραστηριότητες επέκτασης για να αναδυθούν και άλλες ειδικότερες πλευρές της προσαρμογής.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -