Δραστηριότητα 2

                                        Ο πλούτος της Μακεδονίας:

Με βάση το Χρονόλογιο Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης http://odysseus.culture.gr/a/4/ga40.html και Τα Χάλκινα Νομίσματα του Μακεδονικού Βασιλείου http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/71821

συζητήστε τον πλούτο της Μακεδονίας αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας πριν και μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου.